Komunikační výcvik pro pedagogické pracovníky

Tento komplexní akreditovaný program pro pedagogy a volnočasové pedagogy, je vhodný pro všechny, kteří se chtějí podívat na své vlastní komunikační vzorce jak v osobní, tak v profesní oblasti, seznámit se podrobněji s tématem komunikace, osahat si a procvičit vhodné způsoby komunikace s žákem a podporu žáka k tomu, aby je používal a v neposlední řadě komunikačně zvládnout i komunikačně obtížné situace. Kurz bude probíhat ve skupině maximálně 20 účastníků pod vedením Báry Polívkové a Petry Polívkové. Kurz je rozdělen do dvou celků po dvou dnech.

 

Níže se můžete seznámit s podrobnější strukturou a cíli kurzu:

PRVNÍ DEN

9:30 – 10:15

Úvod: seznámení s účastníky, vyplnění vstupních evaluačních dotazníků, konkretizace souvisejících témat, kterými se účastníci v průběhu výcviku budou chtít zabývat.

(45 minut)

 

10:15 – 11:45

Společné naladění, uvolnění, základní definice KOMUNIKACE.

Účastníci se společně s lektorkou Bárou Polívková zabývají Dechem a technikami, které napomáhají a) efektivní práci s dechem, b) cvičení, jehož efektivitu dech podporuje (jógické cvičení, 5 Tibeťanů…). V rámci interaktivního cvičení proběhne společné vymezení pojmu KOMUNIKACE.  

Teorie používání dechu a hlasu: Účastníci se společně s lektorem a) zabývají teorií a následně i praxí týkající se tvoření tónů, opřených o dech, b) absolvují techniky, které posilují schopnost pracovat s intonací, dynamikou hlasového projevu a hlasovou improvizací. 

(90 minut)

 

13:00 – 16:15

BLOK SEBEPOZNÁNÍ (Vnitřní komunikace)

 • V čem jsem výjimečný/výjimečný – podpora a rozvoj osobního sebevědomí účastníků: Aktivita má 3 fáze, v první fázi pracují s lektorkou Petrou Polívkovou na tvorbě vlastní podobizny: velké formáty, umělecká díla po zadání (měkké křídy), v druhé fázi pracují pod vedení Báry Polívkové na identifikaci svých silných vlastností a schopností, c) ve třetí fázi sdílejí s kolegy a následně ve skupině. (Variace: je možné při sdílení nechat mluvit jen jednoho, druhý pouze naslouchá s tím, že nepoužívá neverbální projevy – uvědomění si jejich důležitosti a zároveň uvědomění si toho, jak hodně je potřebujeme vidět, abychom se cítili úspěšní).

 

 • Osa života – pojmenování a podpora rozvoje pozitivních kvality, schopnost přijmout své rezervy, pojmenování osobních zdrojů: V úvodu vede aktivitu Petra Polívková, poskytne účastníkům mnoho různorodých materiálů, ze kterých si všichni účastníci vytvoří svoji osu života od narození dosud. Vyznačí na ni všechny podstatné momenty, které dosud prožili, a to i ty pozitivní, tak ty negativní. Poté převezme vedení Bára Polívková – nechá účastníky, které chtějí, sdílet to, co vytvořili, a prostřednictvím otázek vyplývajících z koučingu, je přivede k sebereflexi toho, co se naučili a jaké jsou jejich osobní zdroje.

 (135 minut)

 

16:30 – 17:15

Diskuze a reflexe – prostor pro sdílení a konkrétní dotazy.

(45 minut)

 

První den obsahuje celkem 7 vyučovacích hodin.

 

DRUHÝ DEN

 

9:00 – 9:45

Úvodní naladění na téma EMOCE: Aktivita s Drumbeny a ostatními hudebními nástroji – silná a slabá výpověď, společná souhra, vyjadřování nálad prostřednictvím společného souzvuku. Společná reflexe a zarámování teorií (metodický list o emocích). Vede Bára Polívková

(45 min)

 

9:45 – 11:00

Vyjádření emocí prostřednictvím výtvarných technik: V životě prožíváme mnohokrát silné emoce, které nám komplikují komunikaci s ostatními i se sebou samým. Je dobré si emoce, které prožívám, uvědomit, někdy si je v bezpečném prostředí prožít. Proto Petra Polívková umožní účastníkům za pomoci různě emočně laděných písní svobodně tvořit. Využitá technika – velké formáty u stojanů, různé druhy „tvořítek a štětců plus akvarelové barvy“. Závěrečná výstava a reflexe.

(90 min)

 

11:00 – 11:45: Přestávka

 

11:45 – 12:15

Akční plán (vybrat si jedno profesní (pedagogické) téma, se kterým v životě potřebují pohnout): Využití koučovací metody GROW. Bára Polívková provede účastníky touto koučovací technikou a pomůže jim a) pojmenovat každému účastníkovi jedno téma, se kterým potřebuje pohnout, b) provede ukotvením tématu, určením cíle, zjištěním rizik, hledáním pomocných zdrojů, stanovením prvního kroku pro naplnění stanoveného záměru a cílů).

(45 min)

 

12:15 – 13:30: Pauza na oběd

 

13:30 – 14:15

Řízená imaginace: Mentální technika vedená Bárou Polívková, která umožní účastníkům najít prostor uvnitř sebe sama, pojmenovat si bezpečné místo a formou neurolingvistického programování upevnit svůj záměr a plán.
(45 min)

 

14:15 – 15:00

Akční plán formou hliněného modelu: Aby před obědem formulovaný akční plán, konkrétně záměr a výsledek akčního plánu nabyl pro účastníky konkrétních forem, vytvoří si tento záměr účastníci formou práce s hlínou jako hliněný model. Vede Petra Polívková.

(45 minut)

 

15:00 – 15:15: Pauza na úklid

 

15:15 – 16:00

Sdílení a nastolení dalšího postupu do pokračování Komunikačního výcviku: Nejprve reflexe a prezentace výtvorů (forma dána počtem účastníků), dále pak provedením e-kurzem, kde jsou vložené metodické a podpůrné materiály, budou vkládány fotky a také zde bude fórum, kde budou účastníci sdílet, jak se jim daří naplňovat připravený akční plán. Závěr druhého dne.

(45 minut)


Druhý den programu obsahuje celkem 7 vyučovacích hodin.

Je třeba minimálně měsíc pauza mezi 1. a 2. částí Komunikačního výcviku

 

TŘETÍ DEN

 

9:30 – 11:00

BLOK: „JAK SE PROJEVUJI“ (Vnější komunikace)

 

Úvod: interaktivní a zábavné pohybové aktivity, jejichž účelem je prohloubit schopnost přirozené kreativity a improvizace účastníků a také jejich schopnosti naladit se na neverbální komunikaci a její prostředky.  

Konkretizace:

 1. Chůze v rytmu, který udává lektor (např. na buben). Účastníci se zaměřují na chůzi ostatních účastníků skupiny, způsob pohybu, boty apod. Po chvilce se všichni zastaví a sdílejí vše, čeho si všimli.
 2. Chůze v rytmu, který udává lektor (např. na buben). Účastníci se zaměřují na pohyb těla při chůzi – pozorují ostatní účastníky skupiny a po chvíli sdílí, čeho si všimli.
 3. Chůze v rytmu, který udává lektor (např. na buben). Účastníci se tentokrát zaměřují na oční kontakt. Na chvíli se zastaví s kolegou ze skupiny, udržují oční kontakt. Po ukončení aktivity opět s lektorem sdílí, jak se jim tato aktivita dařila, co je překvapilo, co jim dělalo problémy, co je potěšilo?
 4. Chůze v rytmu. Po nějaké době, kdy účastníci střídají jednotlivé rytmy, které lektor mění, položí lektor otázku/otázky: Např. Na co se nejraději díváte, když zvednete oči? Nebo: Jaký je váš nejoblíbenější nápoj? Nebo: Do jaké země byste se nejraději chtěl/a podívat? Chodící účastníci nejprve přemýšlí nad otázkou potichu, pak si polohlasem začnou říkat odpověď při chůzi a naslouchají jeden druhému. Podle případné shody v odpovědi účastníci vytvoří skupiny. Na konci pak jednotlivé skupiny/popř. jednotlivci sdílí s lektorem své odpovědi a také proč si tuto odpověď zvolili.
 5. Pozdravy z různých zemí: Lektorka rozdá popis jednotlivých zajímavých pozdravů z různých zemí a účastníci mají ve dvojicích prezentovat ostatním.

Následují sdílení a reflexe zážitků a informací, které účastníci získali předchozí den.

(90 minut)

 

11:00 – 11:15: Pauza

 

11:15 – 12:00

Neverbální komunikace

Interaktivní aktivita – Pantomima. Účastníci budou rozvíjet své znalosti o podstatě neverbální komunikace a také budou prohlubovat svoji schopnost a) číst z neverbálních projevů druhých lidí, b) umět efektivně používat neverbální komunikaci tak, aby byla v souladu s verbální složkou komunikace.

(45 minut)

 

12:00 – 12:45

Verbální komunikace

Účastníci si zopakují informace o jednotlivých složkách komunikace: sdělování, naslouchání a zpětné vazbě. V interaktivních cvičeních si díky prožitku uvědomí podstatu těchto jednotlivých složek. Díky použitým komunikačním cvičením, které účastníci následně absolvují, si účastníci prověří, zda jsou schopni v rámci své vlastní komunikace používat všechny složky tak, aby byly vzájemně v souladu.

(45 minut)

 

12:45 – 13:30: Pauza na oběd

 

13:30 – 14:15

TÉMA MANIPULACE

Úvodní aktivita: Vede jí Petra Polívková. Společné kreslení: Petra Polívková provede účastníky poznáním, jaké jsou schopni akce a jak citlivě a empaticky umí reagovat na to, co udělali ostatní…Popis aktivity: Dva účastníci společně malují jedním štětcem či tužkou. Partnery si vylosují.  Jde o techniku, při níž bude pro každého ze dvojice jiné zadání a samotná realizace jim může pomoci k tomu, aby došli ke společnému kompromisu.

Reflexe – každý bude sdílet, jak se mu tvořilo, co ho překvapilo, co mu překáželo, co potřeboval jinak…Vyplynou témata: strach, ústup, nátlak, boj, agrese, možná i manipulace.

(45 min)

 

14:15 – 15:45

MANIPULACE a její projevy při komunikaci. Aktivity vede Bára Polívková.

 • Účastníci společně diskutují o MANIPULACI – společně si vymezí tento pojem. Co to znamená pro každého, jaké mohou být podoby a formy manipulace, proč manipulace vzniká.
 • Zvládání manipulativních situací: Ve dvojicích zkusí najít svůj střed – Japonci mu říkají „HARA“ – je to centrum energie člověka a při bojových uměních se práce s tímto bodem hodně využívá jako centra stability a rovnováhy. Formou interaktivního cvičení budou účastníci posilovat a rozvíjet svoji stabilitu.
 • Účastníci si ve dvojicích vyzkouší a vzájemně „zahrají“ situace, které toho druhého často v běžném životě znejišťují či je donutí jednat proti jejich přesvědčení. Toto sociodrama slouží k nácviku různých způsob obrany proti manipulaci.

Závěr těchto cvičení ukončíme reflexí – sdílením.

(90 min)

 

Závěr třetího dne, který obsahuje celkem 7 vyučovacích hodin.

 

ČTVRTÝ DEN

9:00 – 9:45

Úvod: interaktivní aktivity, inspirované muzikofiletikou, v průběhu nichž se kromě úvodního naladění účastníci zopakují základní informace týkající se komunikace, kterými se zabývali předchozí den. Následuje shrnutí těchto informací.

(45 min)

 

9:45 – 11:00

KOMUNIKAČNÍ CHYBY DEVALVUJÍCÍ JEDINCE

Účastníci se seznámí s nejčastějšími chybami, které lidé používají v rámci komunikace, která devalvuje jedince. (Přehled těchto chyb je poskytnut v příloze žádosti o akreditaci). Formou různých situačních a inscenačních her a praktických cvičení si prakticky vyzkouší, jak a) zvládat situace, kdy v komunikaci s námi druhý komunikátor tyto chyby používá, b) hledat cesty, jak se vyhnout komunikačním chybám a nastolit efektivní komunikaci.

(45 minut)

 

11:00 – 12:30

ZÁSADY RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE – I. část

Úvodní aktivita: inspirace komiksovými příklady z knihy Jak mluvit, aby nám děti naslouchaly. Dle osobního naladění se účastníci rozdělí na dvě skupiny – jedna skupina bude výtvarná, druhá divadelní. V každé skupince si vyberou téma a zpracují ho dle svého zaměření. Výtvarníci dají dohromady komiks, divadelníci zahrají scénku – situaci s nesprávně vedenou komunikací a pak druhou variantu s vhodně zvolenými komunikačními prostředky.

(90 min)

 

12:30 – 13:15: Pauza na oběd

 

13:15 – 14:45

ZÁSADY RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE – II. část

Společné shrnutí zásad respektující a efektivní komunikace. Diskuze o konkrétních případech komunikace v náročných životních situacích. Využití skupinového sociodramatu pro nácvik správného jednání v těchto konkrétních situacích.

(90 min)

 

14:45 – 15:15

 

Závěr

Vyplnění výstupního evaluačního dotazníku, osobní i pedagogická reflexe vyplývající ze zážitků a znalostí/dovedností – rozvinutých a získaných v průběhu celého kurzu. Diskuze.

(45 minut)

 

Čtvrtý den obsahuje celkem 7 vyučovacích hodin.

 

Kurz tedy trvá celkem 28 vyučovacích hodin prezenčního studia a je doplněn také e-learningovým podpůrným kurzem, kde jsou uloženy různé didaktické a teoretické materiály, které zarámují v prezenčním kurzu probíraná témata.  

Kurz je určen pro:

 • učitele MŠ;
 • učitelé 1.stupně ZŠ;
 • učitelé 2. stupně ZŠ;
 • učitele středních škol;
 • učitele: vedoucí školních zájmových kroužků a klubů;
 • vychovatele školských zařízení.
Zpět do obchodu