Obchodní podmínky

Obchodní podmínky kurzů vzdělávacího subjektu Mgr. Barbora Polívková, Školní 53, 312 00 Plzeň, IČO: 73857424, DIČ: CZ7852032738

Mgr. Barbora Polívková (poskytovatel) poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství, e-learningu a prodeje odborných publikací. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi posyktovatelem a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes e-shop, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Přihlášku lze nahradit vlastním formulářem obsahujícím stejné údaje.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte přes webový formulář, přijde Vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud Vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.
Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka Vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla Vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s poskytovatelem nebo jeho zástupcem.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Způsoby úhrady jsou:
hotově – v první den konání akce
převodem – na základě zálohové faktury

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme (pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad-fakturu poštou).

Daňový doklad-fakturu klientům zasíláme standardně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci, pokud není výslovně uvedeno jinak

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.

Certifikáty jsou standardně vydávány v českém jazyce.
Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.
V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

U vybraných vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“.
Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet poskytovatele.